Moudrost týdne 15.

Mnoho cest pamatují nohy mé. Je to snad údělem poutníků jako jsem já.

Nebýt na jednom místě, srostlý s rodným kusem země, nýbrž putovati z místa na místo a rozsvěceti naději v srdcích těch, jež uzráli k přijmutí.

Zanechav po sobě šlépěj lehkou v životech jejich a doufání, že nebyl a nežil jsem darmo.

A tak v srdci nosím domov. A v něj se uchyluji každý večer, ať mé tělo spočine kdekoli. Domov domovů. Nejbezpečnější a nejtišší ze všech…

Moudrost týdne 14.

Kdo jest moudrý člověk?

I kdybys všechny moudré knihy přečetl a slovo od slova se naučil, i kdybys vždy na každou otázku odpověď znal a ke každé příhodě vysvětlení měl, budeš stejně hlupcem jakož ti, co neví ničeho.

Neboť rozdíl mezi moudrým a hlupcem není v chytrosti, nýbrž v činech…

Moudrý koná, co zná. Hlupec o tom jen tlachá…

Moudrost týdne 13.

Křížalu jím z jablka loňského… jak sladký plod, když člověk trpělivý jest a čekání je přítelem jeho.

Tak i v životě je dáno:

Kdo trpěliv jest, počká na uzrání času svých věcí, sladké plody okusí.

Kdo však netrpěliv žene se za plody velkými a čerstvými, v brzku okusuje plodů kyselých a trpkých…

Moudrost týdne 12.

Dny lidské běží jak vlnky na hladině vodní. Teď zde jsou a vzápětí v čase mizí. A nelze zastaviti ani jednu z nich.
A tak jediné – vzpomínky člověku zůstávají.
Jak naložíš se svým dnem? Čím naplníš vlnku svou času daného?
Srdcem či rozumem?
Však věz, že srdce plnosti a hodnoty tvoří. Rozum jen jitří mysl a prázdnoty po sobě zanechává…

Moudrost týdne 11.

Světlo v očích každého člověka je Božím Světlem. Toto Světlo naplňuje každý okamžik lidského života.

Jest důkazem, že Bůh jest. Toto Světlo září přímo ze srdce. A tak je na světě plno Božího Světla a s každým narozeným človíčkem ho přibývá. Smrt není koncem onoho Světla, neboť v slzách jest Boží Světlo pomnoženo a více září.

Boží Světlo odráží se od slunce a díky tomu slunce září, vydávaje teplo. Odráží se od vody a díky tomu jest voda živá a jiskřivá. Odráží se od travin a díky tomu rostou a pomnožují se. Boží Světlo jest ve všem a díky tomu jest vše dokonalé samo sebou.

Do této dokanalosti člověče nezasahuj, neb Světlo pohasne a i tvé oči nakonec stejně pohasnou…

Moudrost týdne 10.

Příčinou utrpení lidského jest nevědomost. Ne však nevědomost o něčem. Vědět o všem, z čehož vystavěno jest, k čemuž slouží nebo jak pracuje, je chytrost. Chytrost jest utrpení, neboť nevědomost oblékla kabát chytrosti. Nejhorší jest nevědomost o sobě samém.
Dívaje se do zrcadla, nazývajíc se jménem a titulem, ohánějíc se úředním listem se svým jménem, myslí si člověk, že ví, kým je.
Vědomost však je – věděti o sobě. Vnořiti se do svého srdce, a né myšlením, ale duší svou poznati sebe. Jest to veliké tajemství…

Moudrost týdne 9.

Každý z lidí dostal k životu jeden dar – Tichost srdce. Kdo nalezne onen dar, je přešťasten.
Kdo nehledá ho a neví o něm, je odtrženým listem stromu, létajícím ve větru emocí, bičovaný deštěm těžkých myšlenek.
Hledej Tichost srdce. Jest to bohatství, jež nevyváží nikdo zlatem. Vše pomíjí, vše bude člověku jednou vzato.
Jen Tichost srdce, jako Bůh, na věky…

Moudrost týdne 8.

Když tisknu ruku člověku, pokora jest v mých očích i srdci. Neboť čas setkání, jež nám dal Bůh, jest vzácností. Hodnota tkví v naslouchání, porozumění, vstřícnosti a lásce. Chybí-li toliko jedna věc, pak čas byl promrhán a Bůh zapomenut.

Moudrost týdne 7.

Středem mého života jest Tichost. Sem tam zavane vánek myšlenky, jež bedlivě sleduji, jakou že příchutí se projeví.
Když trpká jest, nevšímáním mým zahubí se sama. Když sladká jest, pěstuji a zalévám jí láskou, nechť vysoká a pevná je jako strom plný života.
Ti, co žijí na povrchu života, ani zdání nemají o svém středu. Duše pro ně jen slovem bez významu jest.
Ó jak smutné a strachuplné žití…

Moudrost týdne 6.

U prosné kaše těším se na Boží přízeň. U vývaru z kopřiv a všeliké zeleniny cítím čistotu nejen v krvi, ale i ve své duši.
U žitného chleba s máslem vděčen jsem matce Zemi za plnost svého života. Když semena pojídám, bohatost darů zdraví a síly vnímám.
Jak mohl bych zlé myšlence dát život? Jak nenávist projeviti bych mohl?