Archiv s moudrostmi pro každý týden. Pro aktuální týden, nebo pokud chcete dostávat moudrosti do Vašeho emailu, přihlašte se do newsletteru na úvodní stránce.

Temnota vstoupila do srdce tvého, povyšuješ li důležitost svou
nad ostatní. Pak věz, že Temnota dává ti úspěchy tvé, jevíc
se dobré, však prožrané hnilobou.
Temnotě vymknout se dá takto.
Při každém úspěchu pokoru pěstuj neboť ne ty sám ale Bohové
na tvé straně činili se.
Bez tebe dělo by se taktéž. V jiné době, jinak a někomu jinému.
Proto nejsi důležitý, jen to tak vypadá.
Děje-li se tobě dobré a štěstěna vyprovází tvá rozhodnutí, je
to výzva Bohů. Když sobě dokážeš způsobit toliko úspěchů,
o kolik více dokážeš udělati dobra ostatním, snaž se víc…
Drž se těchto rad a Temnota na tě nedosáhne.
A má-li tě, utíkati bude od tebe, jak spráskaný pes…

Rod náš nemnoží se rozením dětí z našich žen, nýbrž
výchovou každého jednoho. A to výchovou zkušeností, vlastní.
Přijatá moudrost jest planá a ovoce nenese. Jen chytrost
která jsa bodláčím, jen bolest přináší.
V moudrosti nutná jest vlastní zkušenost a ta buduje silný
rod. Narozen zde či jinde, přicházející jako dítě aj dospělý
muž, co na tom záleží.
Vychovej ze sebe poctivého, zkušeností moudrého. Srdce tvé
nechť miluje námi milované a jsi náš. Bratrství takovéto
více než krev.

Práce dává sílu mysli a lehkost duši.
Ovoce práce krmí srdce klidem a přináší soudržnost mezi
lidmi. Tak u nás koná každý, čehož jest schopen aby úctu
měl sám k sobě a druhým.
Nekape nám ze rtů jed slovy: Ten by měl dělati více.
Nebo i já mám práv svých. Či za nic nemohu, to druzí.
Neposlouchají uši naše srdce zkažené, jež z jedné strany
strach rozsévají a z druhé spasení slibují.
My, prastarý rod, ruku svou vždy k dílu společnému
přikládáme s heslem – pracuj, nestěžuj si, naději pěstuj
a vše ostatní v rukou Bohů jest.

Kdo nežije v Přítomnosti bohů, nosí košili slibů a obléká
kabát pravidel. Vyprovází ho psi Musíš a Nesmíš a on je poštvává
na všechny kolem, hrajíc si na spravedlivého.
Uléha do postele nesplněných představ a přikrývá se peřinou
strachu z příštího dne.
Aj lehko, přelehko je v Přítomnosti bohů, kde život člověku
nepatří, jen tento okamžik a radost z nadechnutí…

V časech těchto, Temnota skrytá za myslí člověka, nutí
jej běžeti rychle k cíli svému a nejlépe všechny přitom
předstihnouti.
Však bohové ústy stařešinů jasně vypovídají. Cesta k
cíli jest podstatnější. Jak po ní půjdeš, kolika pomůžeš,
kým se staneš.
A k cíli, když dojdeš, vyhráno jen blázen mívá.
Moudrý nepolevujíc, cíl svůj do života moudře vkládá
a sžívá se s ním, měníc sebe k lepšímu a k pokoře
srdce svého…

Od velké války s Temnotou, jsme užívali věky míru, jež
pak nastal. Temnota poražena v přímém boji, tisíce roků
sbírala síly své. Poučena, vystupuje opět, skryta v plášti světla.
Sama sebe zakrývá, o sobě nemluví. Nabízí a láká, srdce
nepozorných uchvacuje. Na právo hraje si a zotročuje,
sama neviděna. Lži vtiskává do mysli s drobkem pravdy.
Nemůžeť zvítězit, však pokoušeti se bude neustále…

Stará moudrost ožívá v našich srdcích a myslích. Ne
každé místo je tu pro člověka. Nepostavíš dům svůj
kde pohroma či nemoc číhá, by se tobě nebo potomkům
tvým zle vedlo.
Hlahodit nebudeš na místech posvátných, neb šílenstvím
stižen budeš.
V matné vodě bez ryb nenamáčej tělo své, bys Máru
s sebou domů přivedl.
Hory a kopce na rovinách Bohům náleží. Zde setrvej
jen když boj vedeš se sebou samým nebo nepřáteli
tvými.
Lesní očka (studánky) zachovávej v úctě. Čaro je v nich
skryto a světlo milosti.

A bohové řekli: Každému, co jeho jest.
Každé dítě učeno jest moudrosti této. A každý z bratří,
připomína sobě spravedlnost tuto, v žití svém.
Tak nepovyšuje se nikdo nad druhé, neboť každý své schopnosti
má a nikdo všechny.
Tak neponižuje se nikdo před ostatními, neboť každý své
chyby má a nikdo všechny.
Tak žijeme pospolu v Boží moudrosti. Kdo padá, druhý ho
zvedá. Kdo roste, druhé k sobě zvedá. Navzájem oporou jsme
sobě i světlem.

Střezte se těch, jež srdce své neslyší. Jejich znamení jsou tři.
Prvé jest rozumnost a popichování. Sváry, závist a těžko zanechávají po sobě v srdcích.
Druhé jest faleš. Plkejte s nimi a přikyvujte a výhody všeliké dostanete.
Třetí jest nesřídmost. Břich jejich přerůstá srdce, a vládne životu.
Jen pro jehost plnost pak žijí.

Oděvy své zdobíme symboly Bohů. Tu k boji, pro nesmrtelnost
duše naší. Tu k moudrosti, nechť nepohlcuje nás zloba.
Tu k připomínce, kam rod náleží. Tu k vděčnosti bohům
a Boží všudypřítomnosti. Bez symbolů kořeny naše slábnou
a přichází zapomění. Hledej bratře Boží znamení v obloze
i na zemi. Vůkol sebe i v sobě samém.