Entries by Pavel

Moudrost týdne 10.

Člověk má v mysli mnoho různých přání, jež nutí ho, dělati vše možné, by se mu alespoň jedno vyplnilo. I v srdci svém člověk nosí tužeb nepočítaně a všemožně snaží se nasytit jejich hladovost.A tak běží žití lidské, od přání k přání, od touhy k touze a konce nevidno. Oprosti se od všeho i od […]

Moudrost týdne 9.

Jaký den bude, předem dáno jest Boží prozřetelností – jestli mraků bude hojně či nikoli, větrové zda povanou, s kým potká se člověk a v který čas…Jediné, co člověk v rukou svých má, jest mysl jeho.Co myslí, co cítiti bude v srdci svém – toť jeho volba svobodná a podle ní Bůh sám určí, což […]

Moudrost týdne 8.

Při všech Bozích pravím Vám, – život jež žijeme je jen mámením.Ať dobré či špatné konáš, výsledkem jest zkušenost. Tu radostná, tu bolestná. A všichni nakonec v smrt se ubíráme. Zákony dodržujíc nebo překračujíc.Být takový či jiný, je mámení a hrou Bohů.Smyslem skutečným jest poznat sebe. Pod klamem osoby, skrývá se Já. Já, jest opravdovým […]

Moudrost týdne 7.

Květina kořenů zbarvená, odsouzena jest k zániku. Květ ještě životem září, však umíraje každým okamžikem, neviděno to na první pohled.Tak každý člověk, zavrhnuv své kořeny, moudrost předků, umírá aniž by věděl.Život od Boha daný vyměňuje za bohatství statků zemských, lásku Bohem danou zaměňuje za vzrušení pomíjivé a moudrost srdce nahrazuje chytrostí rozumu. Drž se kořenů […]

Moudrost týdne 6.

V mracích zřím myšlenky těžké, jež zakrývají jasnou oblohu mé mysli. Já, rozmýšleje o tom, mohu si zvoliti, co vnímati budu. Mraky, či jasnou oblohu.Většina lidí nevede v sobě boj se slepotou naučenou, kterážto jediný pohled má.Přišli mraky, neníť jasného nebe.Až odejdou mraky, zas bude dobře.V přírodě se to sic takto jeví, ale ne docela. […]

Moudrost týdne 5.

Neklam sám sebe úspěchy svými, že jen ty, na nich máš podíl největší. Jsa jen hračkou Bohů, nezmůžeš sám ničeho. Jen ten, kdo vládne sobě samému, jest vyvolený, kterýž může ovládati život svůj, a jemuž i Bohové vzdávají úctu…

Moudrost týdne 4.

Mnozí přichází, jakous církví se pásají a slibují věčný život. Za maličkost. Zříci se máme života svého a moudrosti předků. Říkám jim i vám všem, věčný život v skrytu každý v sobě nosí bez výjimky. Ať věřící v jakéhokoli Boha svého či nevěříc ničemu z toho. Obchodovat s tím, co je svaté a všem dané, […]

Moudrost týdne 3.

Co zjevné naším očím jest,není Pravdou. Však z Pravdy to zrozeno bylo. To, co tedy člověk nazývá Pravdou, jest pouhým názorem o ní. Pravda sama, zjevuje se za myslí klidnou, jako hladina vody, nezčeřenou ničím, čím se mysl zaobírá nebo ji rozechvívá. Za myslí jest Uvědomění. Za Uvědoměním jest Pravda. K této Pravdě směřuje vše […]

Moudrost týdne 2.

Nohou svých važ si. Neboť nevedou tě toliko jen po cestách prašných za cílem zjevným. Nohy tvé mimoděk přivádí člověka v místa, kde Boží přítomnost čeká na příchod člověka. Všimne-li si či nikoli, je už na něm. Rukou svých važ si. I ty nečiní jen to, co zjevné jest, podle lidské vůle. Samy v čase […]

Moudrost týdne 1.

Hodnoty v životě lidském jsou dvojího druhu – materiální a duchovní. A každý člověk vybírá si podle srdce svého, na kterýchže bude stavěti život svůj. Kdo rozhodne se pro matérii, umírá prázdný. Kdo rozhodne se pro duchovno, těžkosti životní naň dolehnou a většina takových k matérii zpátky přilne. Snad jen výjimečně člověk překonává úděl osudu […]