Entries by Pavel

Moudrost týdne 21.

Než stal jsem se mužem, byl jsem svědkem mnoha rozepří mezi kmeny, jež hovořili jednotnou řečí a stejné Bohy uctívali. Nepomáhali nikomuž než sobě. Nenávist v sobě k druhým rozhojňujíce. Chodili k stařešinům řešiti spory své. A stařešinové práva podle majetku a věku vykládali. Stejně tak podle množství lidu v jednom či druhém kmenu. Však […]

Moudrost týdne 20.

Lidská mysl podobna jest řece. Voda myslí si, že sama teče kudy chce, mění sílu proudu a směr podle chtění svého. Však povrchnost to jest. Koryto řeky, to skryté a neviditelné rozhoduje o všem. I mysl lidská v mdlé rozumnosti své myslí, že vše jest podle jejího přání. Však mysl má své moudré koryto, jež […]

Moudrost týdne 19.

Kdo stvořil zemi a vodu? Kdo stvořil stromy a rostliny všeliké? Kdo v zemi způsobil kovy skryté? Kdo život vdechl veškerenstvu? Bůh jediný, světlo našeho života. A Bohové různí starají se, aby vše zůstávalo. Ani život náš nepatří nám samotným. Jediné, čehož vlastníky jsme, jest čas žití. Nic nemám, ani sám sebe, jen konání mé […]

Moudrost týdne 18.

Kdo jen vyžívá, co jest, hodnoty nepřidává, netvoří, a jen množí své plémě, jest parazitem lidství. Ten, kdož jest hoden nazývati se člověkem, ten tvoří i z ničeho, hodnoty užívá, i po sobě samém zanechává. Rod svůj posiluje, k Bohu zvedá ho a Bůh takovýmto požehnání a dlouhý život dopřává. Střez se parazitů člověče, ať […]

Moudrost týdne 17.

Co jest na místě, jen se tak zdá oku rozumnému. Všecko má svůj pohyb. Někdy viditelný, jindy neviditelný. To, co se hýbe, zjevně doputuje daleko. Však cíl putování může být stále stejně vzdálen, jakož by ani kroku učiněno nebylo. Cíle všech stejné jsou. Ať už láska, štěstí, naplnění…. Podstatnější však jest, kde hledati. A tak […]

Moudrost týdne 16.

Krajina sama své zvyky má. A člověk v krajině žijící, její zvyky přijímá, sám sebe krajině přispůsobuje a šlechtí tímto lidství své. Tak určili Bohové a takto zachováno budiž po věky věků. Kdožkoli všel by do cizí krajiny a zvyky své si zachoval, nepřispůsobiv se, nepřítelem a škoditelem krajiny té jest. Stejněž tak zlem pro […]

Moudrost týdne 15.

Při Temné noci, kdy Temnota ovládala mysl lidí, zjevili se Bohové a posledním vidoucím předali dar, nadevše vzácný. Chléb. Z pomletých kvašených semen travin dělaný, v ohni pečený. Lámali ho řka: „Nejvyšší z Bohů, ten jediný, který nás stvořil, posílá sám sebe, Světlo. Snězte každý díl svůj. Světlo bude kolovati v žilách vašich a Temnota […]

Moudrost týdne 14.

Když smutek a neštěstí zaplavují duši, jak linoucí se mlha z kopců do údolí, člověk netuše, nejblíže je Bohu nejvyššímu.Kdo odpoutá se od myšlení zbytečného a jen na bolest srdce hledí, stává se svědkem svých strastí.Blizounko Božskému tichu, vzdálen od smutku a neštěstí.Jest to odpočnutí, které tento svět nezná.Jest to probuzení, čekající na každého z […]

Moudrost týdne 13.

Život jen jeden jest. Jeden jediný. Ten cítím v srdci svém a stává se, že jsa Jím pohlcen, neníť už nic, ani já, jen ten Život po věky věků.Tak nelpě na schráně těla svého, žiji okamžikem Života.Co jest smrt než výdech…Já znovu v schráně nové nadechnouti se musím a dál žíti Život tam, kdež jsem […]

Moudrost týdne 12.

Spravedlivá rozumnost jest nástrojem lásky.Bez lásky jest rozumnost špatností. Tvoří a staví, a vztahy splétá jen pro sebe sama, ku svému prospěchu, k naplnění představ vlastních. Zlem jest pro druhé, slibujíc jim dobro.Jen a jen láska můžeť udělati z rozumnosti dobrý nástroj.Láska však, ne od druhých přijímaná, ale ve vlastním srdci pěstěná.Tato jediná, věčná, na […]