Entries by Pavel

Moudrost týdne 51.

I všel jsem tajně do města, jehož ulice, loučemi osvětlené, jak přizápadu slunce vypadaly dlouho do noci. A lidé v nich jakýsi nápojz hroznů pili a veselili se.Nedbaje na noc vůkol, užívajíce Temnota jejich těl, do mysli vpilase jim. V horečkách emocí bez duše chodili, nevěda o tom.Zpívali, tančili, jedli a chtíčům zvířecím podléhali.I vyšel […]

Moudrost týdne 50.

Hudba je dar Bohů, abychom nezapomněli na Život a povznášelisvou duši k Věčnosti.Tento dar jest osm hlasů propojujíc se ve čtyřech rytmech.První jest hlas stromu.Druhý jest hlas vody.Třetí jest hlas hromu.Čtvrtý jest hlas ptáků.Pátý jest hlas větru.Šestý jest hlas deště.Sedmý jest hlas člověka.Osmý jest hlas hvězd.Čtyři rytmy jsou: Jeden úder srdce, radost.Dva údery srdce, štěstí.Tři […]

Moudrost týdne 49.

Přišli se západu s kříži v rukou řka: „Hle, jeden člověk nadevšemi stojí, pastýř náš vyvolený samotným Bohem jedinným…Přijmi ho ty i lid tvůj a spaseni budete…Však běda vašim duším,pokud víru pravou nepřijmete, stolec papežský neposlechnete. V ohni pekelném na věky spočinete…“Aj, pozornost srdce mého spočinula na nich. I viděl jsem jasně Temnotuv rouše mnišském, […]

Moudrost týdne 48.

Když déšť skrápěl tvář mého děda, on cítil v každé kapce přítomnostbohů.Dnes však Chytrost vládne a Moudrost ustupuje.Tak chytrý jen vodu a mraky vidí. Křičí, hle vím. Slepý na vidoucíhohraje si.Když děd můj do ohně hleděl, v plamenech viděl životsvůj i tváře svých předků. Očištěn světlem, posílen teplem, měnilsebe v lepšího člověka.Chytrý jen spalování dřeva […]

Moudrost týdne 47.

Za prastarých dob Války s Temnotou, stáli jsme bok po boku, vjednom šiku se svými bohy. V mlze strachu, ve větru zoufalství,bojovali jsme se Stíny. Požírači trhali naději ze srdcí v našich hrudíchaž zbyla jen prázdnota.A my bojovali dál. Vyhaslí a bez naděje. Až do konce konců. A zvítě-zili jsme.Temnota poučena, v skrytu působí, odtěchto […]

Moudrost týdne 46.

Věz, že Bohové si tě vybrali, abys v každém svém zrozeníSvětlo nosil a vydával ze sebe.Tak, ne těžce ale lehce mluv a vtipu časod času přidej.Starosti a chmury v krátkosti probírej a na řešení se soustřeď.Nemnož beznaděj i když srdce ti svírá ale bojuj v naději,neboť to jest tvým údělem.Vykřič se Bohům z bolesti své […]

Moudrost týdne 45.

Pravdu,štěstí,moudrost,naději nelze nikdy potlačiti.Neboť předkové naší rodí se znovu do našich rodů. Tak i mybudeme se opět rodit v příštích pokoleních, nosíc si v srdcích,co jsme se naučili a žili.To jen Temnota lže a strachu množí, že co zapomenuto jest,už navždy ztraceno.Pochyby vkládá do koloběhu zrození, že blábol to jest.A i když mysl může býti […]

Moudrost týdne 44.

Temnota vstoupila do srdce tvého, povyšuješ li důležitost svounad ostatní. Pak věz, že Temnota dává ti úspěchy tvé, jevícse dobré, však prožrané hnilobou.Temnotě vymknout se dá takto.Při každém úspěchu pokoru pěstuj neboť ne ty sám ale Bohovéna tvé straně činili se.Bez tebe dělo by se taktéž. V jiné době, jinak a někomu jinému.Proto nejsi důležitý, […]