Entries by Pavel

Moudrost týdne 48.

Když déšť skrápěl tvář mého děda, on cítil v každé kapce přítomnostbohů.Dnes však Chytrost vládne a Moudrost ustupuje.Tak chytrý jen vodu a mraky vidí. Křičí, hle vím. Slepý na vidoucíhohraje si.Když děd můj do ohně hleděl, v plamenech viděl životsvůj i tváře svých předků. Očištěn světlem, posílen teplem, měnilsebe v lepšího člověka.Chytrý jen spalování dřeva […]

Moudrost týdne 47.

Za prastarých dob Války s Temnotou, stáli jsme bok po boku, vjednom šiku se svými bohy. V mlze strachu, ve větru zoufalství,bojovali jsme se Stíny. Požírači trhali naději ze srdcí v našich hrudíchaž zbyla jen prázdnota.A my bojovali dál. Vyhaslí a bez naděje. Až do konce konců. A zvítě-zili jsme.Temnota poučena, v skrytu působí, odtěchto […]

Moudrost týdne 46.

Věz, že Bohové si tě vybrali, abys v každém svém zrozeníSvětlo nosil a vydával ze sebe.Tak, ne těžce ale lehce mluv a vtipu časod času přidej.Starosti a chmury v krátkosti probírej a na řešení se soustřeď.Nemnož beznaděj i když srdce ti svírá ale bojuj v naději,neboť to jest tvým údělem.Vykřič se Bohům z bolesti své […]

Moudrost týdne 45.

Pravdu,štěstí,moudrost,naději nelze nikdy potlačiti.Neboť předkové naší rodí se znovu do našich rodů. Tak i mybudeme se opět rodit v příštích pokoleních, nosíc si v srdcích,co jsme se naučili a žili.To jen Temnota lže a strachu množí, že co zapomenuto jest,už navždy ztraceno.Pochyby vkládá do koloběhu zrození, že blábol to jest.A i když mysl může býti […]

Moudrost týdne 44.

Temnota vstoupila do srdce tvého, povyšuješ li důležitost svounad ostatní. Pak věz, že Temnota dává ti úspěchy tvé, jevícse dobré, však prožrané hnilobou.Temnotě vymknout se dá takto.Při každém úspěchu pokoru pěstuj neboť ne ty sám ale Bohovéna tvé straně činili se.Bez tebe dělo by se taktéž. V jiné době, jinak a někomu jinému.Proto nejsi důležitý, […]

Moudrost týdne 43.

Rod náš nemnoží se rozením dětí z našich žen, nýbržvýchovou každého jednoho. A to výchovou zkušeností, vlastní.Přijatá moudrost jest planá a ovoce nenese. Jen chytrostkterá jsa bodláčím, jen bolest přináší.V moudrosti nutná jest vlastní zkušenost a ta buduje silnýrod. Narozen zde či jinde, přicházející jako dítě aj dospělýmuž, co na tom záleží.Vychovej ze sebe poctivého, […]

Moudrost týdne 42.

Práce dává sílu mysli a lehkost duši.Ovoce práce krmí srdce klidem a přináší soudržnost mezilidmi. Tak u nás koná každý, čehož jest schopen aby úctuměl sám k sobě a druhým.Nekape nám ze rtů jed slovy: Ten by měl dělati více.Nebo i já mám práv svých. Či za nic nemohu, to druzí.Neposlouchají uši naše srdce zkažené, […]

Moudrost týdne 41.

Kdo nežije v Přítomnosti bohů, nosí košili slibů a oblékákabát pravidel. Vyprovází ho psi Musíš a Nesmíš a on je poštvávána všechny kolem, hrajíc si na spravedlivého.Uléha do postele nesplněných představ a přikrývá se peřinoustrachu z příštího dne.Aj lehko, přelehko je v Přítomnosti bohů, kde život člověkunepatří, jen tento okamžik a radost z nadechnutí…

Moudrost týdne 40.

V časech těchto, Temnota skrytá za myslí člověka, nutíjej běžeti rychle k cíli svému a nejlépe všechny přitompředstihnouti.Však bohové ústy stařešinů jasně vypovídají. Cesta kcíli jest podstatnější. Jak po ní půjdeš, kolika pomůžeš, kým se staneš.A k cíli, když dojdeš, vyhráno jen blázen mívá.Moudrý nepolevujíc, cíl svůj do života moudře vkládáa sžívá se s ním, […]

Moudrost týdne 39.

Od velké války s Temnotou, jsme užívali věky míru, ježpak nastal. Temnota poražena v přímém boji, tisíce rokůsbírala síly své. Poučena, vystupuje opět, skryta v plášti světla.Sama sebe zakrývá, o sobě nemluví. Nabízí a láká, srdcenepozorných uchvacuje. Na právo hraje si a zotročuje,sama neviděna. Lži vtiskává do mysli s drobkem pravdy.Nemůžeť zvítězit, však pokoušeti se […]