Entries by Pavel

Moudrost týdne 16.

Krajina sama své zvyky má. A člověk v krajině žijící, její zvyky přijímá, sám sebe krajině přispůsobuje a šlechtí tímto lidství své. Tak určili Bohové a takto zachováno budiž po věky věků. Kdožkoli všel by do cizí krajiny a zvyky své si zachoval, nepřispůsobiv se, nepřítelem a škoditelem krajiny té jest. Stejněž tak zlem pro […]

Moudrost týdne 15.

Při Temné noci, kdy Temnota ovládala mysl lidí, zjevili se Bohové a posledním vidoucím předali dar, nadevše vzácný. Chléb. Z pomletých kvašených semen travin dělaný, v ohni pečený. Lámali ho řka: „Nejvyšší z Bohů, ten jediný, který nás stvořil, posílá sám sebe, Světlo. Snězte každý díl svůj. Světlo bude kolovati v žilách vašich a Temnota […]

Moudrost týdne 14.

Když smutek a neštěstí zaplavují duši, jak linoucí se mlha z kopců do údolí, člověk netuše, nejblíže je Bohu nejvyššímu.Kdo odpoutá se od myšlení zbytečného a jen na bolest srdce hledí, stává se svědkem svých strastí.Blizounko Božskému tichu, vzdálen od smutku a neštěstí.Jest to odpočnutí, které tento svět nezná.Jest to probuzení, čekající na každého z […]

Moudrost týdne 13.

Život jen jeden jest. Jeden jediný. Ten cítím v srdci svém a stává se, že jsa Jím pohlcen, neníť už nic, ani já, jen ten Život po věky věků.Tak nelpě na schráně těla svého, žiji okamžikem Života.Co jest smrt než výdech…Já znovu v schráně nové nadechnouti se musím a dál žíti Život tam, kdež jsem […]

Moudrost týdne 12.

Spravedlivá rozumnost jest nástrojem lásky.Bez lásky jest rozumnost špatností. Tvoří a staví, a vztahy splétá jen pro sebe sama, ku svému prospěchu, k naplnění představ vlastních. Zlem jest pro druhé, slibujíc jim dobro.Jen a jen láska můžeť udělati z rozumnosti dobrý nástroj.Láska však, ne od druhých přijímaná, ale ve vlastním srdci pěstěná.Tato jediná, věčná, na […]

Moudrost týdne 11.

Boží spravedlnost jest toto: Kdož otevřené srdce má, dostává od života hojnost.Kdož jen rozumnost užívá, mnoho práce je za hojností jeho. Hojnost srdce jest k užitku všem.Hojnost rozumnosti jest k užitku jen tomu, kdo rozumnost tuto má. Otevřené srdce žije lehce v hojnosti i bez ní.Rozumnost žije těžce bez hojnosti a nakonec těžce se strachem […]

Moudrost týdne 10.

Člověk má v mysli mnoho různých přání, jež nutí ho, dělati vše možné, by se mu alespoň jedno vyplnilo. I v srdci svém člověk nosí tužeb nepočítaně a všemožně snaží se nasytit jejich hladovost.A tak běží žití lidské, od přání k přání, od touhy k touze a konce nevidno. Oprosti se od všeho i od […]

Moudrost týdne 9.

Jaký den bude, předem dáno jest Boží prozřetelností – jestli mraků bude hojně či nikoli, větrové zda povanou, s kým potká se člověk a v který čas…Jediné, co člověk v rukou svých má, jest mysl jeho.Co myslí, co cítiti bude v srdci svém – toť jeho volba svobodná a podle ní Bůh sám určí, což […]

Moudrost týdne 8.

Při všech Bozích pravím Vám, – život jež žijeme je jen mámením.Ať dobré či špatné konáš, výsledkem jest zkušenost. Tu radostná, tu bolestná. A všichni nakonec v smrt se ubíráme. Zákony dodržujíc nebo překračujíc.Být takový či jiný, je mámení a hrou Bohů.Smyslem skutečným jest poznat sebe. Pod klamem osoby, skrývá se Já. Já, jest opravdovým […]

Moudrost týdne 7.

Květina kořenů zbarvená, odsouzena jest k zániku. Květ ještě životem září, však umíraje každým okamžikem, neviděno to na první pohled.Tak každý člověk, zavrhnuv své kořeny, moudrost předků, umírá aniž by věděl.Život od Boha daný vyměňuje za bohatství statků zemských, lásku Bohem danou zaměňuje za vzrušení pomíjivé a moudrost srdce nahrazuje chytrostí rozumu. Drž se kořenů […]