Za prastarých dob Války s Temnotou, stáli jsme bok po boku, v
jednom šiku se svými bohy. V mlze strachu, ve větru zoufalství,
bojovali jsme se Stíny. Požírači trhali naději ze srdcí v našich hrudích
až zbyla jen prázdnota.
A my bojovali dál. Vyhaslí a bez naděje. Až do konce konců. A zvítě-
zili jsme.
Temnota poučena, v skrytu působí, od
těchto dob. Každý z nás musí čelit Temnotě sám ve svém nitru.
I Bohové skryly své tváře, čekajíc na naše zavolání.
Tak dnes vidí se sám člověk na tomto světě. Jakoby nikdo a nic, co
okem svým nezahlédne, neexistovalo.
Však měj se na pozoru. Co skryté jest, zjevné se stane. Rozhodouj
moudře, neb nejsi tu sám…

Věz, že Bohové si tě vybrali, abys v každém svém zrození
Světlo nosil a vydával ze sebe.
Tak, ne těžce ale lehce mluv a vtipu čas
od času přidej.
Starosti a chmury v krátkosti probírej a na řešení se soustřeď.
Nemnož beznaděj i když srdce ti svírá ale bojuj v naději,
neboť to jest tvým údělem.
Vykřič se Bohům z bolesti své až k Tichosti srdce svého, pak
jsa schopen naslouchati, odpověď bude ti dána.
Pracuj a lenosti nepodléhej, toť přítomnost Temnoty.
A hleď na svět očima Bohů. Neboť vše jest dobré i ty
sám…

Pravdu,štěstí,moudrost,naději nelze nikdy potlačiti.
Neboť předkové naší rodí se znovu do našich rodů. Tak i my
budeme se opět rodit v příštích pokoleních, nosíc si v srdcích,
co jsme se naučili a žili.
To jen Temnota lže a strachu množí, že co zapomenuto jest,
už navždy ztraceno.
Pochyby vkládá do koloběhu zrození, že blábol to jest.
A i když mysl může býti zviklána v tomto, srdce ví své.
A na skutečnosti této nic se nezmění.
Oj,vesel se člověče,žití tvé jest nekonečné a Světlo boží
stále tě vyprovází…

Temnota vstoupila do srdce tvého, povyšuješ li důležitost svou
nad ostatní. Pak věz, že Temnota dává ti úspěchy tvé, jevíc
se dobré, však prožrané hnilobou.
Temnotě vymknout se dá takto.
Při každém úspěchu pokoru pěstuj neboť ne ty sám ale Bohové
na tvé straně činili se.
Bez tebe dělo by se taktéž. V jiné době, jinak a někomu jinému.
Proto nejsi důležitý, jen to tak vypadá.
Děje-li se tobě dobré a štěstěna vyprovází tvá rozhodnutí, je
to výzva Bohů. Když sobě dokážeš způsobit toliko úspěchů,
o kolik více dokážeš udělati dobra ostatním, snaž se víc…
Drž se těchto rad a Temnota na tě nedosáhne.
A má-li tě, utíkati bude od tebe, jak spráskaný pes…