Rod náš nemnoží se rozením dětí z našich žen, nýbrž
výchovou každého jednoho. A to výchovou zkušeností, vlastní.
Přijatá moudrost jest planá a ovoce nenese. Jen chytrost
která jsa bodláčím, jen bolest přináší.
V moudrosti nutná jest vlastní zkušenost a ta buduje silný
rod. Narozen zde či jinde, přicházející jako dítě aj dospělý
muž, co na tom záleží.
Vychovej ze sebe poctivého, zkušeností moudrého. Srdce tvé
nechť miluje námi milované a jsi náš. Bratrství takovéto
více než krev.

Práce dává sílu mysli a lehkost duši.
Ovoce práce krmí srdce klidem a přináší soudržnost mezi
lidmi. Tak u nás koná každý, čehož jest schopen aby úctu
měl sám k sobě a druhým.
Nekape nám ze rtů jed slovy: Ten by měl dělati více.
Nebo i já mám práv svých. Či za nic nemohu, to druzí.
Neposlouchají uši naše srdce zkažené, jež z jedné strany
strach rozsévají a z druhé spasení slibují.
My, prastarý rod, ruku svou vždy k dílu společnému
přikládáme s heslem – pracuj, nestěžuj si, naději pěstuj
a vše ostatní v rukou Bohů jest.

Kdo nežije v Přítomnosti bohů, nosí košili slibů a obléká
kabát pravidel. Vyprovází ho psi Musíš a Nesmíš a on je poštvává
na všechny kolem, hrajíc si na spravedlivého.
Uléha do postele nesplněných představ a přikrývá se peřinou
strachu z příštího dne.
Aj lehko, přelehko je v Přítomnosti bohů, kde život člověku
nepatří, jen tento okamžik a radost z nadechnutí…

V časech těchto, Temnota skrytá za myslí člověka, nutí
jej běžeti rychle k cíli svému a nejlépe všechny přitom
předstihnouti.
Však bohové ústy stařešinů jasně vypovídají. Cesta k
cíli jest podstatnější. Jak po ní půjdeš, kolika pomůžeš,
kým se staneš.
A k cíli, když dojdeš, vyhráno jen blázen mívá.
Moudrý nepolevujíc, cíl svůj do života moudře vkládá
a sžívá se s ním, měníc sebe k lepšímu a k pokoře
srdce svého…

Od velké války s Temnotou, jsme užívali věky míru, jež
pak nastal. Temnota poražena v přímém boji, tisíce roků
sbírala síly své. Poučena, vystupuje opět, skryta v plášti světla.
Sama sebe zakrývá, o sobě nemluví. Nabízí a láká, srdce
nepozorných uchvacuje. Na právo hraje si a zotročuje,
sama neviděna. Lži vtiskává do mysli s drobkem pravdy.
Nemůžeť zvítězit, však pokoušeti se bude neustále…