Kým jsem? Dívaje se do vod klidných, zřím svou tvář a kolikráte, nepoznávam ji. Toť, že bych já byl? Úsměv v tváři mé poznávají blízcí moji. Zuřivost měnící rysy mé, poznávají nepřátelé. Hloubání v nitru mém poznávají jen stromy posvátné, neboť vůkol není živáčka.

Kým se jevím druhým, nemusím býti v pravdě skutečně já. Sama sebe překvapuji často myšlením i jednáním svým. Když zraněn byvše mečem, Boží milost uchvátila mě a já dívaje se na své tělo v bolestné křeči, sám uvolněně sledoval jsem utrpení své nezúčastněně.

Kým tedy jsem. Tělem a jeho strastí? Ne.

Náladami střídavými? Ne.

Myšlením lidským? Ne.

Pak tedy Bohem samotným, jenž tvoří? To také ne.

Však Bohu jsem blíž než člověku, byť sám jsa stále lidským… 

Mnoho bojů svedl jsem, bráníce s bratry svými zem našich otců. Dívaje se zblízka do tváří nepřátel, nespatřil jsem nikdy člověka.
Každý z nich byl posedlý. Temnota sedla na jejich životy a udusila je nenávistí k smrti. Byli mrtví a nevěděli o tom. Nikdyž jsem nezabil člověka.
Tito mrtví už dávno mrtví byli. Já a mí bratři jsme ony mrtvé jen zbavili jejich těl. Uvolnili nenávist jež je svazovala s Temnostou a dali jim šanci na nové zrození.
Kéž je osvítí Světlo boží a znovu ožijí jako bratři…

Přání i sebe čistší, skrývá v sobě jed Temnoty.
Neb přáním, bohům svým říkám: – neníť to v životě mém.
Však Bůh nejvyšší dal všem plnost všeho, čehož si zasloužili. Všem, toliko i mě samotnému.
Přáním svým protivím se všem bohům. Křičí a kňourá duše má, – hle nemám a chci. Tak Temnota protiví se spravedlnosti a dokonalosti Boží.
Požehnaný ten, kdo bez přání užívá plnosti života svého. Spokojen s tím, co má, snažíc se o lepší bez neptaní a touhy po výsledku.
Požehnaný jest ten, kdo ohněm v srdci spálil všechna přání po něčem, žijíc plností okamžiku toho…